Thứ năm, 16 tháng 7 năm 2020
   
 

 
 
 

A5

  CÔNG NGHIỆP ĐỒ GỔ
    wood coating / Furniture
 
 
 

 

  SƠN UV – DONG RAN UV
 
 
 

 

  UV PAINTS – UV CURED
 
 
 

MAI-UV 4

 
 

 

  SƠN AC – DONG RAN AXIT
 
 
 

 

  AC PAINTS – ACIDE CURED
 
 
 

MAI-AC 3

 
 

 

  SƠN PU-POLYURETHANE
 
 
 

 

  PU PAINTS – POLYURETHANE
 
 
 

MAI-PU 2

MAI-THANE 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6
 
 

 

  SƠN NC - NITRO CELLULOSE
 
 
 

 

  NC PAINTS – NITROCELLULOSE
 
 
 

MAI-NC – 1

MAI-NC-1500, NC-1881, NC 1883, NC 1885M, NC- 1888