Thứ năm, 16 tháng 7 năm 2020
   
 

 
 
 

A2

  CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
    Chemical processing
 
 
 

 

  SƠN BỐN BỀ
 
 
 

 

  TANK COATINGS
 
 
 

MAI-TANK

MAI-CHEM 309, 397

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

  TRẠM SỬ LƯ NƯỚC THẢI
 
 
 

 

  WAST WATER TREAMENT STATIONS
 
 
 

MAI-PROTEX AC-1E, HB – 2 E, TC – 3E
MAI-FLOOR sealer SL-200, DS-1, SF-885

MAI-FLOOR Topcoat DS-2, DS-3, St-24/2, St-24/3

MAI-TAR ET-43, ET45

 
 

 

  NHÀ MÁY GIẤY & BỘT GIÁY
 
 
 

 

  PULP & PAPER FACTORIES
 
 
 

MAI-PROTEX  AC-1E , HB – 2 E , TC – 3E
MAI-MASTIC   ST – 24 , ST – 26
MAI-THANE 2 P 1, 2 P 2  

 
 

 

  NHÀ MÁY SẢN XUẤT HOÁ CHẤT
 
 
 

 

  CHEMICAL PROCESSING FACTORIES
 
 
 

Sơn máy móc thiết bị/ Equipments, machines

Sơn khung nhà tiền chế/ Pre-enginnering steel

Sơn sàn nhà máy hoá chất/ floor of chemical factories

         MAI-PROTEX AC-IE, HB – 2 E, TC – 3E

         MAI-MASTIC 1340 HS, ST – 24, ST – 26

         MAI-SOFREE SF – 201

         MAI-FLOOR  SL-200, DS-1, SF-885

         MAI-FLOOR  DS-1, DS-3,  St-24/3

         MAI-CHEM 309, 397

         MAI-GLASS 160